Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


INSPIRE

INSPIRE - INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe je iniciativou Evropské komise. Stejnojmenná směrnice Evropské komise a Rady si klade za cíl vytvořit evropský legislativní rámec potřebný k vybudování evropské infrastruktury prostorových informací. Stanovuje obecná pravidla pro založení evropské infrastruktury prostorových dat zejména k podpoře environmentálních politik a politik, které životní prostředí ovlivňují. Hlavním cílem INSPIRE je poskytnout větší množství kvalitních a standardizovaných prostorových informací pro vytváření a uplatňování politik Společenství na všech úrovních členských států.

Základní principy INSPIRE:

 • data sbírána a vytvářena jednou a spravována na takové úrovni, kde se tomu tak děje nejefektivněji;
 • možnost bezešvě kombinovat prostorová data z různých zdrojů a sdílet je mezi mnoha uživateli a aplikacemi;
 • prostorová data vytvářena na jedné úrovni státní správy a sdílena jejími dalšími úrovněmi;
 • prostorová data dostupná za podmínek, které nebudou omezovat jejich rozsáhlé využití;
 • snadnější vyhledávání dostupných prostorových dat, vyhodnocení vhodnosti jejich využití pro daný účel a zpřístupnění informace, za jakých podmínek je možné tato data využít.
 • Směrnice o vybudování infrastruktury prostorových dat ve Společenství (INSPIRE) vyšla 25. dubna 2007 a v platnost vstoupila 15. května 2007. Vytváří základ pro koordinační mechanismus potřebný k fungování infrastruktury na evropské úrovni. Do české legislativy byla směrnice transponována formou novely zákona 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, která vstoupila v platnost 23. října 2009. (Citace: inspire.gov.cz)

  Testování datových specifikací INSPIRE-Annex III-Land Use

  Krajský úřad Jihomoravského kraje se zapojil do testování datových specifikací INSPIRE pro Land Use (Využití území).

  Cílem testování je snaha zabezpečit datovou interoperabilitu s naši národní datovou úrovní a jejím legislativním rámcem v oblasti územního plánování – Využití území.

  V rámci KOVINu (KOrdinační Výbor Inspire zřízený příkazem ministra životního prostředí jako poradní orgán) funguje Technická pracovní skupina Data-Land Use, jímž je krajský úřad JMK jedním z aktivních členů .

  Testování datových specifikací bylo ukončeno 21. 10. 2011. Dalšími členy této skupiny jsou Útvar rozvoje hl.m. Prahy, Magistrát města Olomouce a Hydrosoft Veleslavín.

  Na základě testování by měla Evropská komise zohlednit naše připomínky.

  Metadata

  Jihomoravský kraj zprovoznil Metadatový editor v souladu s evropskou směrnicí INSPIRE. Možnosti jeho využiti naleznete zde.

  CSW

  Metadatová katalogová služba zajišťující řízení skladu metadat Jihomoravského kraje je připravena pro připojení k harvestování Národním Geoportálem INSPIRE.

  URL adresa katalogové služby: http://195.113.158.154/CSW/cswservice.aspx.
  Dokument Capabilities služby: zobrazit.


  Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
  © Jihomoravský kraj
  Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


  Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.