Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Poskytování dat

Poskytování dat (výdej dat) se uskutečňuje na základě interního normativního aktu (směrnice) 22/INA-KrÚ „Poskytování práv k vyjmenovanému nehmotnému majetku“. Tato norma také stanovuje požadavky na digitální formu zpracování dat pořizovaných pro potřeby Jihomoravského kraje. Soupis takto poskytovaných dat se nachází v záložce Seznam dat.
Data mohou být vydávána prostřednictvím přenosného média nebo pomocí výdejního modulu. Takto poskytována mohou být výhradně prostorová data ve vlastnictví JMK.

VÝDEJNÍ MODUL

Vstup do aplikace Výdejní modul. Aplikace je přístupná pouze registrovaným uživatelům.

Pomocí výdejního modulu jsou poskytovány prostorová data - údaje o území. Poskytovaná data jsou výhradně určena pro výkon veřejné správy, k nekomerčnímu využití. Výdejní modul umožňuje definovat požadovanou oblast a export dat do formátů SHP, DGN, DWG či GML.
V současnosti jsou poskytovány účelové katastrální mapy a na základě § 27 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti jsou poskytovány údaje o území potřebné pro pořízení územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností, které pořizuje Krajský úřad Jihomoravského kraje (součástí exportovaných dat jsou metadata a pasporty údajů o území či metadata dle požadavků INSPIRE). Dále jsou zde poskytována vybraná data z oblasti územního plánování (ÚPP a ÚPD).
V případě požadavků na tématická data jednotlivých odborů je možno získat podrobnější informace v sekci kontakty.


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.