Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Ochrana přírody, životní prostředí

Zvláště chráněná území, území soustavy NATURA 2000, obecná ochrana krajiny, ochranná pásma vodních zdrojů, záplavová území aj.

URL adresa služby: http://gis.kr-jihomoravsky.cz/arcgis/services/Jmk/ozp/MapServer/WMSServer?
Dokument Capabilities: zobrazit

URL adresa služby ArcGIS: http://gis.kr-jihomoravsky.cz/ArcGIS/rest/services/Jmk/ozp/MapServer
Dokument REST: zobrazit

Koncepční vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability (odvětvový podklad orgánů ochrany přírody).

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_USES/service.svc/get?
Dokument Capabilities: zobrazit

5 leté průměry hodnot ovzduší.

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_OVZDUSI_F/service.svc/get?
Dokument Capabilities: zobrazit

Digitální povodňový plán.

URL adresa služby: http://gis.kr-jihomoravsky.cz/arcgis/services/Jmk/dpp/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
Dokument Capabilities: zobrazit

URL adresa služby ArcGIS: http://gis.kr-jihomoravsky.cz/arcgis/rest/services/Jmk/dpp/MapServer
Dokument Capabilities: zobrazit


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.