Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Politika územního rozvoje ČR

Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1

Dokumentace

Ministerstvo pro místní rozvoj pořídilo návrh Aktualizace č. 1 PÚR ČR ve spolupráci s příslušnými ministerstvy, jinými ústředními správními úřady a kraji na základě § 35 odst. 4 ve spojení s § 33 a § 34 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Součástí návrhu Aktualizace č. 1 PÚR ČR je i Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 PÚR ČR na udržitelný rozvoj.

Webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj


Pořizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj (2014)

Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.