Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Ochrana přírody, životní prostředí

Sekce zprostředkuje prostorové informace z oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Jedná se zejména o zvláště chráněná území (vektorizace zvláště chráněných území v kompetenci JMK nad podkladem vektorové katastrální mapy), území soustavy NATURA 2000, obecnou ochranu krajiny, ochranná pásma vodních zdrojů a záplavová území.

Informace z činnosti odboru životního prostředí JMK naleznete zde.

Území přírodních parků zahrnuje krajinářsky nejcennější celky stále ještě nepostižené neúnosnými stavebními nebo jinými aktivitami. Najdeme v nich řadu významných přírodních lokalit, zvláště chráněných území a významných krajinných prvků s unikátními společenstvy.Zvláště chráněná území, území soustavy NATURA 2000, Obecná ochrana krajiny, Ochranná pásma vodních zdrojů, Záplavová území aj.Digitální povodňový plán.Plošné mapy (v síti 1 x1 km) pětiletých průměrných koncentrací znečišťujících látek, které majístanoven imisní limit pro roční průměrnou koncentraci, jsou spočítány v GIS z plošných map zajednotlivé roky.Mapy nejsou konstruovány z vypočteného průměru ročních průměrných koncentrací najednotlivých stanicích za pět předchozích let a to zejména proto, že ne každý rok mají všechnystanice dostatek platných měření pro výpočet roční průměrné koncentrace a dále proto, žev průběhu let nastávají změny v sítích měřicích stanic.Pro doplnění jsou uvedeny i plošné mapy pětiletých průměrných koncentrací pro 36. max. hodnotu24hod. průměrné koncentrace PM10 a 4. max. hodnotu 24hod. průměrné koncentrace SO2 (tytoimisní charakteristiky zákon o ochraně ovzduší nevyžaduje).

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje. Účelem PRVKÚK bylo stanovení základní koncepce optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod sídel Jihomoravského kraje. PRVKÚK zahrnoval zhodnocení stávajícího stavu zásobování vodou a odkanalizování měst a obcí s návrhem výhledového řešení včetně výpočtu investičních nákladů jednotlivých staveb a jejich realizace v doporučených časových horizontech. Plán rozvoje je podkladem pro zpracování politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace podle zvláštního právního předpisu7) a plánu dílčího povodí podle zákona o vodách8) pro činnost vodoprávního úřadu, stavebního úřadu a pro činnost obce a kraje v samostatné i přenesené působnosti.

Generální rozptylová studie Jihomoravského kraje 2016 je dokument zpracovaný za účelem posouzení úrovně znečištění ovzduší. Na základě vypočtených modelových hodnot znečištění rozptylová studie hodnotí vliv stávajících zdrojů znečišťování ovzduší na imisní situaci zóny Jihomoravský kraj na základě dat z 2009 dle standardních metodik užívaných pro jejich zpracování, v souladu s platnou legislativou a metodikou Ministerstva životního prostředí ČR. V rámci modelového hodnocení kvality ovzduší byla zpracována kompletní emisní bilance bodových, plošných a liniových zdrojů znečišťování ovzduší na území zóny Jihomoravský kraj na základě podkladových dat územního plánu a dalších dostupných podkladů.

Četnost překročení denního imisního limitu PM10 (den/rok)
Četnost překročení denního imisního limitu PM10 na území obce (den/rok)
Četnost překročení hodinového imisního limitu NO2 (h/rok)
Četnost překročení hodinového imisního limitu NO2 na území obce (h/rok)
Maximální hodinové koncentrace NO2 (µg/m3)
Maximální hodinové koncentrace NO2 na území obce (µg/m3)
Průměrné roční koncentrace benzenu (µg/m3)
Průměrná roční koncentrace benzenu na území obce (µg/m3)
Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu (ng/m3)
Průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu na území obce (ng/m3)
Průměrné roční koncentrace NO2 (µg/m3)
Průměrné roční koncentrace NO2 na území obce (µg/m3)
Průměrné roční koncentrace PM10 (µg/m3)
Průměrné roční koncentrace PM10 na území obce (µg/m3)
Průměrné roční koncentrace PM2,5 (µg/m3)
Průměrné roční koncentrace PM2,5 na území obce (µg/m3)


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.