Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Uzemní plánování na úrovni JMK

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2015 - třetí úplná aktualizace

Zobrazení v mapovém portálu
WMS jednotlivých výkresů
Dokumentace

Krajský úřad vykonává působnost ve věcech územního plánování podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Krajský úřad ve dvouletých cyklech aktualizuje územně analytické podklady pro území kraje, jakožto územně plánovací podklad určený pro pořízení/aktualizaci zásad územního rozvoje.

Územně analytické podklady zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území, hodnoty území, limity využití území, záměry na provedení změn v území; dále zjišťují a vyhodnocují udržitelný rozvoj území a určují problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci.

Třetí úplnou aktualizaci územně analytických podkladů Jihomoravského kraje pořídil Krajský úřad Jihomoravského kraje v dubnu roku 2015.

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2015 jsou zpracovány podle příslušných ustanovení stavebního zákona,s náležitostmi podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a s využitím územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

Dne 25. června 2015 byly Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2015 projednány v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje.

Zpracovatel:
PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. ;
(duben 2015)


První pořízení Územně analytických podkladů Jihomoravského kraje z roku 2009 bylo spolufinancováno z prostředků EU, Evropského fondu pro regionální rozvoj – z Integrovaného operačního programu (oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik).

strukturalni-fondy.czCopyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.