Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Podkladová data

Rastrová podkladová data WMTS

URL adresa služby WMTS: http://jmkiws.westeurope.cloudapp.azure.com/erdas-iws/ogc/wmts/JMK/

V této WMTS službě se nacházejí rastrová data pro ZÚR, ÚAP, ÚP, ORTOFOTO 50/12.5.
K samotnému složení vektorových a rastrových dat dojde až na klientovi, kde jsou předdefinované kompozice pro jednotlivé ZÚR, ÚAP, ÚP.
Seznam rastrů ve WMTS službě „Rastrové výkresy“:

ZUR2016:
I.1. Výkres uspořádání území kraje (EPSG:3857, EPSG:5514)
I.2. Výkres ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ÚSES (EPSG:3857, EPSG:5514)
I.3. Výkres typů krajin podle stanovených cílových charakteristik (EPSG:3857, EPSG:5514)
I.4. Výkres veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření (EPSG:3857, EPSG:5514)
I.5. Výkres oblastí, ploch a koridorů, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití územní studií (EPSG:3857, EPSG:5514)
II.1. Výkres širších vztahů (EPSG:3857, EPSG:5514)
II.2 (II.3.) Koordinační výkres (EPSG:3857, EPSG:5514)
II.4. Výkres ploch a koridorů dopravní infrastruktury (EPSG:3857, EPSG:5514)
II.5. Výkres ploch a koridorů technické infrastruktury (EPSG:3857, EPSG:5514)
II.6. Výkres ploch a koridorů územního systému ekologické stability (EPSG:3857, EPSG:5514)
A1 -Vlivy na obyvatelstvo, lidské zdraví, hmotné statky, kulturní a historické hodnoty území (EPSG:3857, EPSG:5514)
A2 - Vlivy na vodu (podzemní a povrchové vody) (EPSG:3857, EPSG:5514)
A3 - Vlivy na půdu (ZPF a PUPFL) (EPSG:3857, EPSG:5514)
A4 - Vlivy na horninové prostředí (EPSG:3857, EPSG:5514)
A5 - Vlivy na biologickou rozmanitost, flóru, faunu a krajinu (EPSG:3857, EPSG:5514)

ZUR(historické):
1 - výkres uspořádání území kraje (EPSG:3857, EPSG:5514)
2 - výkres: Plochy, koridory vč. ÚSES (EPSG:3857, EPSG:5514)
3 - výkres oblastí se shodným krajinným typem (EPSG:3857, EPSG:5514)
4 - výkres veřejně prospěšných staveb a opatření (EPSG:3857, EPSG:5514)
5 - výkres: Oblasti a koridory nadmíst. význ. pro úz. studii (EPSG:3857, EPSG:5514)
1. výkres - vlivy na obyvatelstvo a na kul. a his. hodnoty území (EPSG:3857, EPSG:5514)
2. výkres - vlivy na povrchové a podzemní vody (EPSG:3857, EPSG:5514)
3. výkres - vlivy na ZPF a PUPFL (EPSG:3857, EPSG:5514)
4. výkres - vlivy na horminové prostředí (EPSG:3857, EPSG:5514)
5. výkres - vlivy na přírodu a krajinu (EPSG:3857, EPSG:5514)
6. výkres - vyhodnocení synergických a kumulativních vlivů (EPSG:3857, EPSG:5514)
7. výkres - vyhodnocení vlivů na ptačí oblast a evropsky význam. lokality (EPSG:3857, EPSG:5514)
O1 - výkres širších vztahů (EPSG:3857, EPSG:5514)
O2(O3) - Koordinační výkres (EPSG:3857, EPSG:5514)
O4 - výkres prověřovaných variant koridorů dopravní a technické infrastruktury (EPSG:3857, EPSG:5514)

UAP2017/2015:
A.1. – Výkres hodnot území (EPSG:3857, EPSG:5514)
A.2. Výkres limitů využití území (EPSG:3857, EPSG:5514)
A.3. – Výkres záměrů na provedení změn v území (EPSG:3857, EPSG:5514)
B.1. – Výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích (EPSG:3857, EPSG:5514)
A.1. – Výkres limitů využití území (EPSG:3857, EPSG:5514)
A.2. – Výkres hodnot území (EPSG:3857, EPSG:5514)
A.3. – Výkres záměrů na provedení změn v území (EPSG:3857, EPSG:5514)
B.1. – Výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích (EPSG:3857, EPSG:5514)

Územní plány:
Koordinační výkresy dalších změn (EPSG:3857, EPSG:5514)
Koordinační výkresy (EPSG:3857, EPSG:5514)
Hlavní výkresy dalších změn (EPSG:3857, EPSG:5514)
Hlavní výkresy (EPSG:3857, EPSG:5514)

ORTOFOTO 50/12.5 (část území JMK
ORTO50_SJTSK (EPSG:3857, EPSG:5514)
ORTO125_SJTSK (EPSG:3857, EPSG:5514)

Ortofoto 2018 (TopGIS)

URL adresa služby ArcGIS: https://gis.jmk.cz/arcgis/rest/services/Ortofoto_2018/MapServer
Dokument Capabilities: zobrazit

Archivní ortofotomapy (ortofoto Blansko 2000, Brno-město 1996, Břeclav 2001, Hodonín 1999, Vyškov 2000 a Znojmo 1998)

URL adresa služby ArcGIS: https://gis.jmk.cz/arcgis/rest/services/Ortofoto_Brno_1996/MapServer
URL adresa služby ArcGIS: https://gis.jmk.cz/arcgis/rest/services/Ortofoto_Znojmo_1998/MapServer
URL adresa služby ArcGIS: https://gis.jmk.cz/arcgis/rest/services/Ortofoto_Hodonin_1999/MapServer
URL adresa služby ArcGIS: https://gis.jmk.cz/arcgis/rest/services/Ortofoto_Vyskov_2000/MapServer
URL adresa služby ArcGIS: https://gis.jmk.cz/arcgis/rest/services/Ortofoto_Blansko_2000/MapServer
URL adresa služby ArcGIS: https://gis.jmk.cz/arcgis/rest/services/Ortofoto_Breclav_2001/MapServer
URL adresa služby ArcGIS: https://gis.jmk.cz/arcgis/rest/services/Ortofoto_1953/MapServer

URL adresa služby ArcGIS: https://gis.jmk.cz/arcgis/rest/services/Ortofoto_2003/MapServer
Dokument REST: zobrazit
URL adresa služby: https://gis.jmk.cz/arcgis/rest/services/Ortofoto_2006/MapServer
Dokument Capabilities: zobrazit

URL adresa služby ArcGIS: https://gis.jmk.cz/arcgis/rest/services/Ortofoto_2009/MapServer
Dokument REST: zobrazit

URL adresa služby: https://gis.jmk.cz/arcgis/rest/services/Ortofoto_2012/MapServer
Dokument Capabilities: zobrazit

URL adresa služby ArcGIS: https://gis.jmk.cz/arcgis/rest/services/Ortofoto_2014/MapServer
Dokument REST: zobrazit

URL adresa služby: https://gis.jmk.cz/arcgis/rest/services/Ortofoto_2017/MapServer
Dokument Capabilities: zobrazit


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.