Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Uzemní plánování na úrovni JMK

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen ZÚR JMK)

Zobrazení v mapovém portálu

WMS jednotlivých výkresů

Dokumentace

Další informace k ZÚR JMK 2016

Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje dle § 37 odst. 1 a § 187 odst. 3 stavebního zákona povinně pořizuje zásady územního rozvoje. Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen ZÚR JMK) stanovují základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území, vymezují plochy nebo koridory nadmístního významu a stanovují požadavky na jejich využití z hlediska udržitelného rozvoje území Jihomoravského kraje.
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje byly vydány na 29. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaném dne 05.10.2016 a nabyly účinnosti dne 03.11.2016.


Zpracovatel (sdružení společností):
Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.
Atelier T-plan, s. r. o.;
(září 2016)


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.