Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Zásady územního rozvoje 2016

Podrobnější informace k výkresům ZÚR naleznete zde.

ZÚR JMK – souhrnná kompozice


I.1. Výkres uspořádání území kraje

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_ZUR16_I1/service.svc/get?
Dokument Capabilities: zobrazit

I.2. Výkres ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ÚSES

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_ZUR16_I2/service.svc/get?
Dokument Capabilities: zobrazit

I.3. Výkres typů krajin podle stanovených cílových charakteristik

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_ZUR16_I3/service.svc/get?
Dokument Capabilities: zobrazit

I.4. Výkres veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_ZUR16_I4/service.svc/get?
Dokument Capabilities: zobrazit

I.5. Výkres oblastí, ploch a koridorů, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití územní studií

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_ZUR16_I5/service.svc/get?
Dokument Capabilities: zobrazit

II.1. Výkres širších vztahů

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_ZUR16_II1/service.svc/get?
Dokument Capabilities: zobrazit

II.2/ II.3. Koordinační výkres

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_ZUR16_II2/service.svc/get?
Dokument Capabilities: zobrazit

II.4. Výkres ploch a koridorů dopravní infrastruktury

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_ZUR16_II4/service.svc/get?
Dokument Capabilities: zobrazit

II.5. Výkres ploch a koridorů technické infrastruktury

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_ZUR16_II5/service.svc/get?
Dokument Capabilities: zobrazit

II.6. Výkres ploch a koridorů územního systému ekologické stability

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_ZUR16_II6/service.svc/get?
Dokument Capabilities: zobrazit

A.1. až A. 5. Výkresy vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území

URL adresa služby: http://ms.kr-jihomoravsky.cz/WMS_JMK_ZUR16_A/service.svc/get?
Dokument Capabilities: zobrazit


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.