Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj logo


Katastrální mapy

Účelová katastrální mapa (webová aplikace JMK)

Účelová katastrální mapa (ÚKM) je digitální bezešvá podoba katastrálních map v souřadnicovém systému S-JTSK jako plošný vektorový obraz katastrální mapy, zahrnující území všech katastrálních území územního obvodu Jihomoravského kraje, tj. 891 k.ú., včetně území, kde katastrální úřad vede katastrální mapu pouze v analogové (papírové) podobě.
Vektorovým obrazem katastrální mapy se rozumí vektorová podoba katastrální mapy se zjednodušeným datovým modelem, obsahující vektorizovaná parcelní čísla, místní názvy, zákres katastrálních hranic, hranice parcel i vnitřní kresbu.

Jihomoravský kraj je již od roku 2005 pořizovatelem účelové katastrální mapy a garantem její pravidelné aktualizace. ÚKM je primárně pořizována pro potřeby geografického informačního systému Jihomoravského kraje, s využitím v podobě referenčního podkladu pro projekty jednotlivých odborů. Aktualizace byly prováděny jednou ročně ve spolupráci s Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj. Poslední aktualizaci Jihomoravský kraj realizoval v roce 2013 a následně se o správu účelové katastrální mapy stará Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj. Účelová katastrální mapa je i nedílnou součástí modulu Katastru nemovitostí tohoto portálu a „Digitální mapy veřejné správy“.

Zjednodušená Účelová katastrální mapa s přístupem k Nahlížení do katastru nemovitostí.
Obsahuje aktuální verzi ÚKM JMK – 6. aktualizace, únor 2013.

Plně funkční mapová aplikace katastrálních map JMK:
ÚKM (2013), hranice katastrálních území, katastrální mapy ČÚZK, definiční body budov a parcel, Nahlížení do katastru nemovitostí, vyhledávání a další funkce.

Zpracovatel ÚKM JMK:
• MDP GEO, s. r. o.;
• poslední aktualizace – únor 2013

Nahlížení do katastru nemovitostí (webová aplikace ČÚZK)

Nahlížení do KN je volně přístupné všem uživatelům internetu, nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné. Možnosti výstupů jsou však omezené. Výpis z katastru nemovitostí a některé další výstupy aplikace Nahlížení do KN neumožňuje.

Dálkový přístup ISKN (webová aplikace ČÚZK)

Aplikace Dálkový přístup do ISKN zpřístupňuje prostřednictvím internetu data z Katastru nemovitostí České republiky včetně úplného výpisu z katastru nemovitostí.
Přístup je možný jen pro registrované uživatele.


Copyright © 2013 Intergraph CS, s.r.o.
© Jihomoravský kraj
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, GEODIS Brno, s.r.o., KrÚ JMK


Tento portál byl pořízen v rámci projektu: eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI., reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07386 za finanční účasti EU a ERDF.